Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.perfumyaroma.pl jest handel perfumami i kosmetykami, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. 

2. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca. 

3. Zamawiać towary za pośrednictwem sklepu internetowego www.perfumyaroma.pl mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy. 

4. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie internetowym jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. 

5. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. 

6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.perfumyaroma.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

7. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

§2. ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę. 

2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na prowadzeniu konta w sklepie internetowym. 

3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym www.perfumyaroma.pl , zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny, znajdujący się w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza poprzez kliknięcie na pole z napisem „DALEJ”. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieokreślony. 

4. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.perfumyaroma.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach: a. za pomocą konta w sklepie internetowym (w tym wypadku przy składaniu zamówienia nie jest konieczne powtórne wypełnienie formularza zawierającego dane osobowe), b. za pomocą formularza zamówienia (bez posiadania Konta w Sklepie internetowym) 

3. W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w sklepie internetowym bądź formularza zamówienia, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru, poprzez kliknięcie na znak graficzny koszyka dodaje towar do wirtualnego koszyka, a następnie, po wyborze odpowiedniej formy płatności oraz dostawy, zatwierdza zamówienie klikając na pole z napisem „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”, przechodząc w ten sposób do podstrony ze swoimi danymi adresowymi bądź formularzem zamówienia. Po przekazaniu Sprzedawcy danych adresowych poprzez kliknięcie na pole z napisem „SKŁADAM ZAMÓWIENIE”, Sprzedawca wysyła niezwłocznie do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia zamówienia. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, wiadomość zawiera również link aktywacyjny, którego kliknięcie jest traktowane jako potwierdzenie zamówienia i jest wymagane do rozpoczęcia realizacji zamówienia. W przypadku braku kliknięcia linku, Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie, w celu uzyskania potwierdzenia zamówienia. 

4. Zamówienia niepotwierdzone przez Użytkownika (poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego bądź telefonicznie) są anulowane po upływie 10 dni od dnia przekazania Sprzedawcy danych adresowych. 

5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny. W przypadku zamówień składanych po raz pierwszy i opłacanych przy odbiorze, zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili telefonicznego potwierdzenia zamówienia. 

6. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych wymagany jest kontakt osobisty ze Sprzedawcą telefonicznie, drogą mailową bądź faksem. 

7. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona. 

8. Kupujący może anulować złożone zamówienie bądź dokonać w nim zmian kontaktując ze Sprzedawcą poprzez e-mail … lub telefonicznie, do momentu wysłania zamówionego towaru. 

9. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia. 

10. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a. gotówką przy odbiorze;
b. przedpłata przelewem bądź kartą płatniczą na rachunek bankowy Sprzedawcy; 

11. Na termin otrzymania przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia 1-3 dni robocze oraz czas dostawy przez Pocztę Polską bądź firmę kurierską GLS. 

12. Każdy klient wybierający sposób zapłaty- Przedpłatę na konto – powinien w terminie 10 dni dokonać przelewu na dane:
RAFAŁ MAREK BRONIEWSKIEGO 64/37,
nr konta: 30 1140 2004 0000 3102 8153 3738
wpisując w tytule płatności: swoje dane, nr zamówienia. 

13. Na wpłatę za zamówiony towar firma AROMA PERFUMY RAFAŁ MAREK czeka 10 dni, przy braku wpłaty zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

14.Firma AROMA PERFUMY RAFAŁ MAREK wystawia faktury VAT na prośbę kupującego.

§4. DOSTAWA TOWARU

1. Zamówione towary wysyłane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo trudniących się czynnościami przewozu):
Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej DPD. 

2. Każdy towar firma AROMA PERFUMY RAFAŁ MAREK stara się wysłać w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie lub wydaniu wybraniu płatności za pobraniem. 

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji. 

4. Informacje na temat kosztów oraz sposobów dostawy znajdują się na stronie pt.: Dostawa lub Koszty przesyłki, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

§5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem) albo wysyłając oświadczenie w tradycyjnej formie pisemnej. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. 

3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w §1 adres jego filii. 

4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane. 

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta o wypełnienie FORMULARZA odstąpienia od umowy dostępnego  odesłanie w formie elektronicznej lub tradycyjnej formie papierowej, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenie zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży.

§6 REKLAMACJE TOWARÓW

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego). 

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej
(np. telefonicznie pod numerem +48 500 128 132, w tradycyjnej formie pisemnej na adres filii Sprzedawcy wskazany w §1 Regulaminu, pocztą elektroniczną na adres: sklep@marcel-perfumy.pl 

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta. 

4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres filii Sprzedawcy, określony w §1 Regulaminu. 

5. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z wzoru formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej. 

6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji. 

7. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§7 REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy slklep@marcel-perfumy,pl) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do filii Usługodawcy). 

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§8. POLITYKA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ COOKIES

1. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. 

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego. 

3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. 

4. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę bądź Kupującego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie. 

5. Sprzedawca/Usługodawca posługuje się za zgodą Użytkownika plikami cookies o charakterze sesyjnym i funkcjonalnym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.marcel-perfumy.pl  do potrzeb Użytkownika. 

6. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia przez stronę internetową www.marcel-perfumy.pl 

7. W przypadku opisanym powyżej w §9 ust. 6, Użytkownik nadal ma możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu +48 500 128 132 

8. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na uczestnictwo w programie „Zaufane Opinie” w serwisie „Ceneo.pl”, adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie przekazany Grupie Allegro spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w celu umożliwienia Użytkownikowi wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy. 

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki). 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). 

4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Kupujących oraz Usługobiorców) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają zawsze powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

5. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego. 

6. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.